Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie - https://sp4zelow.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-10-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (raport oceniający) przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Maria Poborska
 • e-mail: sp4zelow @ interia.pl
 • nr telefonu: tel. 44 634 11 32    /    kom. 606 232 933

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Zelowa
 • Adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97- 425 Zelów
 • E-mail: umzelow @ zelow.pl
 • Telefon: (44) 634 10 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna bydynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie, ul. Żeromskiego 53

Dostępność wejścia/wyjścia:

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia i jest 5 wyjść z budynku.
 1. Wejście/wyjście od strony ul. Płockiej (od strony boiska) - bez barier architektonicznych - pozwala na swobodny wjazd wózkami.
 2.  Wejście/wyjście przy portierni - bez barier architektonicznych.
 3.  Wejście/wyjście przy sali - bariery architektorniczne (schody).
 4.  Wejście/wyjście od strony ul. Żeromskiego - bariery architektoniczne (schody).
 5.  Wyjście od strony ul. Płockiej (wyjście ewakuacyjne) - bariery architektoniczne (schody).

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

 1.  Korytarze szkolne są szerokie, osoba na wózku może się poruszać po parterze budynku.
 2.  Na piętro prowadzą schody - brak wind.
 3.  Dostępność stołówki - bariery architektoniczne (schody).

Dostępność toalet:

 1.  Na parterze w toaletach dla uczniów (dziewcząt i chłopców) znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1.  Na parkingu usytuowanym przy szkole (od ul. Płockiej) brak miejsca parkingowego specjalnie oznakowanego, wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność oznaczeń dla niewidomych, słabo widzących oraz z tłumaczeniem języka migowego:

 1.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku pwiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 2.  W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna bydynku Orlika 2012

Dostępność wejścia/wyjścia:

 1. Wejście/wyjście od strony ul. Płockiej (od strony boiska) - bez barier architektonicznych - pozwala na swobodny wjazd wózkami.

Dostępność toalet:

 1.  W toaletach znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Podmiot publiczny zapewnia dostęp do w/w budynków osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Udogodnienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • witrynę można obsługiwać za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowe oświadczenia

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • Serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, itp. 
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - zobacz